Stampa

Cross training

LUNEDÌ - MERCOLEDÌ - VENERDÌ MARTEDÌ - GIOVEDÌ SABATO

Cross Training

9.30 - 10.30

Cross Training

9.30 - 10.30

Cross Training

9.30 - 10.30

Cross Training

14.00 - 15.00

Cross Training

14.00 - 15.00

 -
Cross Training

16.30 - 17.30

-
- Cross Training BIMBI

17.00 - 18.00

Cross Training

17.00 - 18.00

Cross Training

18.00 - 19.00

 Pesistica Olimpica

18.00 - 19.00

 Cross Training

18.00 - 19.00

Calisthenics

18.00 - 19.00

- Cross Training

19.00 - 20.00

 -
Cross Training SOLO DONNE

19.30 - 20.30

- -
Cross Training

20.00 - 21.00

 Cross Training

20.00 - 21.00

 -
  Cross Training

21.00 - 22.00

 -

Functional e TRX

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

TRX – Anna Paola

9:30 – 10:30

 -

TRX – Anna Paola

9:30 – 10:30

 -  -

-

Functional - Tania

17:00 – 18:00

Functional SOLO DONNE - Tania

17:00 – 18:00 

-

Functional 

SOLO DONNE - Tania

17:00 – 18:00 

-

-

TRX – Anna Paola

18:00 – 19:00

 

-

TRX – Anna Paola

18:00 – 19:00

-

-

-

TRX – Anna Paola

19:00 – 20:00

-

TRX – Anna Paola

19:00 – 20:00

-

-

Functional - Tania

20:00 – 21:00

-

Functional - Tania

20:00 – 21:00

-

Functional - Tania

20:00 – 21:00

-

TRX Cycling – Anna Paola

20:30 - 21.30

 -  -  -